ศูนย์รวมโปรแกรม โรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์


ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
ระบบเงินเดือนออนไลน์
ระบบเบิกจัดเวร/ค่าจ้างรายวัน
ระบบส่งตรวจ Lab
ตารางแพทย์เวร
ระบบวันลาออนไลน์
โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
โปรแกรมเวชระเบียนออนไลน์
ระบบบริหารความเสี่ยง (ดูข้อมูลเท่านั้น)
KPI โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ระบบบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2563
แบบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับย่อ