ศูนย์รวมโปรแกรม โรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์


ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
ระบบเงินเดือนออนไลน์
ระบบเบิกจัดเวร/ค่าจ้างรายวัน
ระบบวันลาออนไลน์
โปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์
โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
โปรแกรมเวชระเบียนออนไลน์
KPI โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ลงทะเบียนเปิดใช้งาน HosXP
ระบบเบิกจ่ายอุปกรณ์ของหน่วยจ่ายกลาง
โปรแกรมตัวชี้วัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์